வெளியூர் (உள்ளூர்) நேயர்கள் பகுத்தறிவு மற்றும் பெரியார் பற்றிய புத்தகங்கள் வாங்க:பெரியார் திடலில் உள்ள திராவிடன் புத்தக நிலையத்தின் 044-26618161, 62, 63 இந்த எண்களில் ஏதேனும் ஒன்றை பகல் 10 மணி முதல் மாலை 6 மணிக்குள் தொடர்பு கொண்டு, உங்களுக்குத் தேவையான புத்தகங்கள் மற்றும் அவற்றின் விலை குறித்து அறிந்து கொண்டு, (அஞ்சல் செலவு உள்பட) அத்தொகையினை DD செய்தால் நூல்கள் அஞ்சல் அல்லது தூதஞ்சலில் (Courier) அனுப்பி வைக்கப்படும் புத்தகம் பற்றிய மேலும் விபரங்கள்

ஒரு நாட்டின் மானத்தைக் காப்பாற்றவோ, ஒரு சமுதாயத்தின் சுய மரியாதையைக் காப்பாற்றவோ ஒரு சிலராவது மான மிழந்தால் அதில் ஒன்றும் குற்றமில்லை.சுயமரியாதை உள்ள ஒருவன் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாமல்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை. ஆனால் அவன் ஒரு பகுத்தறிவு வாதியாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறேன்.

உங்கள் பகுத்தறிவினாலும், உங்கள் அனுபவ உண்மையாலும் உங்களுக்கு தோன்ற – உலகப் பழக்கவழக்கத்துக்கு, சாத்திரத்துக்கு, மதக் கட்டுப்பாட்டுக்கு என்கின்ற நிர்ப்பந்தத்தின் மீது, அதற்கு மாறாய் நீங்கள் நடக்க வேண்டிய அடிமைத் தன்மை ஏற்பட்டால், அதைத்தான் சுய மரியாதைக்கு விரோதம் என்று சொல்லுகின்றோம் [----அறிவுலக ஆசான் தந்தை பெரியார்]

Search This Blog

Tuesday, January 09, 2007

Essence Addicted to Alcohol


"The Pseudo name of Alcohol is envenom drink".My another suggestion name is called Killing by the administration of poison.Today most of the people are drinking alcohol as a very fashion manner.But Nobody think after(It may be some year or months.It is depends on persons health) what problem we will facing from that habit.By the same time I want to tell somthing about this alcoholic habit how related to human beging.

Eerybody is assume that this is "one of the bad habit(who has felt in alcoholic) and the preson become unethical too".But this is not true in my point of view and i never accept this statment too.At the same time I correlated this habit with human health.This mean that how much we were affected pertain to health or we will going to affect pertain health.So we never compare this habit on social behaviours at any point of time.

Basicaly this habit was happend since our old generation period.So that the "Tiruvalluvar has written his krual one part Kallunnamy".At the same time it was not much that period.Even though valluvar wasn't tolerate alcoholic human behaviour.Today(This genaration) everybody has felt into the cinima culture.so that every body form his/her life style according to cinima culture.I am not telling this behaviour is wrong.At this same time we have to see that what's matter they tell for us from that domain.If they tell good culture we will accept otherwise we have to negleted that style,etc things from that domain.But i thing nobody shouldn't follow this way.That is the reson the people are felted in alcoholic beyoned his/her life boundarys.

Tamil 10 top sites [www.tamil10 .com ]